Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 3, 2022

דרכו הלימודית והתורנית של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מפי הרב ראובן ציגלר

שיחה שהועברה בבית מדרש לנשים מ"ע בא' באייר תשפ"ב, יום השנה השביעי לפטירת הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל


Dec 15, 2020

בין כוחניות לרוחניות, מפי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

מסיבת חנוכה תשנ"ב


Apr 22, 2020

ארון הספרים של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שיחה מפי הרב משה ליכטנשטיין על העולם ממנו ניזון אבא שלו. השיחה הועברה בתשע"ח. מציגים היום בפניכם במלאות 5 שנים לפטירתו של מו"ר הרב...


May 30, 2019

שיחתו ליום ירושלים של מו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד. בשיחתו עומד הרב על מזמור תהילים קכ"ב- "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים...


Apr 4, 2019

ביום בו מלאו עשר שנים למלחמת שלום הגליל, התקיימה בישיבה תפילה להשבת נעדרי המלחמה, שבתוכם תלמיד הישיבה זכריה באומל, אל חיק משפחותיהם. פתח את המעמד הרב אהרן ליכטנשטיין...