Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 4, 2019

הספד ליקירנו רס"ל זכריה באומל הי"ד, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן. מההלוויה בהר הרצל, אור לכ"ט באדר ב' תשע"ט


Apr 4, 2019

ביום בו מלאו עשר שנים למלחמת שלום הגליל, התקיימה בישיבה תפילה להשבת נעדרי המלחמה, שבתוכם תלמיד הישיבה זכריה באומל, אל חיק משפחותיהם. פתח את המעמד הרב אהרן ליכטנשטיין...


Apr 4, 2019

במלאות שלושים שנה להיעדרותו של תלמידנו זכריה באומל חלק 2: הרב אהרן ליכטנשטיין, גב' מרים באומל, אמירת תהילים

יהי זכרו...