Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 1, 2012

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ב #10 - הרב ברוך גיגי: דרכי הנהגת הקהילה כמרכיב...


Dec 23, 2011

דברי סיום ליום עיון 'בין המנהיג ועדתו' - 'עשה לך רב', מפי הרב עזרא ביק

רבבה - ימי עיון חנוכה תשע"ב: "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם"
בין המנהיג לעדתו


Dec 23, 2011

 

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ב #08 - רב שיח: בין הנהגה תורנית להנהגה ציבורית, עם הרב דוד בלוך, ישיבת...


Dec 22, 2011

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ב #07 - הרב יוסף צבי רימון -...


Dec 22, 2011

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ב  #06 - שמעון סיאני - האתגר...