Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #8, מעמד הגרים בתקופת בעלי התוספות, מאת פרופ' רמי ריינר, אוניברסיטת...


Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #7, מערך הגיור הצבאי, מאת הרב ד"ר דוד בס, אב"ד...


Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #6, בין "גרים" ל"גרים גרורים" אז והיום, מאת הראש הישיבה הרב...


Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #5, רב שיח: הגיור במדינת ישראל כיום, עם הרב שלמה לוי, הרב יהודה גלעד, הרב עזרא...


Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #4, האם יש מעמד הלכתי למושג "זרע ישראל", מאת הרב...