Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 8, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ו), פרק ח הלכות ח-י: מתי תינוק צריך גיור? ''זרע ישראל''. האם חובה להכריח גויים לקיים 7 מצוות בני נח?, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בשלח י"ג בשבט תש"ף (8.2.20) סדרת שיעורים של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים לרמב"ם.