Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 6, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת דברים - תפקיד הדיינים בגיור, מאת הרב ישי יסלזון

"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", מיהו הגר עליו מדובר כאן? הגמ' ביבמות לומדת מכאן שתהליך הגיור מצריך בית דין. ננסה להבין בשיעור מה תפקידו של בית הדין וכיצד אנחנו לומדים את הצורך בו מהפסוקים השונים.