Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת נח - הפסקת הריון, מאת הרב ישי יסלזון
הרפואה כיום יכולה לאתר מחלות חמורות ומסובכות עוד כאשר העובר ברחם אימו. פעמים רבות במקרים כאלו עולה השאלה האם להפסיק את ההריון. לשאלה זו היבטים רבים. ננסה בעז"ה לגעת בשורש השאלה תוך עיון במעמדו של העובר במעי אמו וברמת וחומרת האיסור של הפסקת חייו.

ויהי רצון שהדברים יהיו אך ורק להלכה וכלל לא למעשה.