Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 23, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת בראשית - הגדרת היום והלילה, מאת הרב ישי יסלזון
בלוחות הזמנים המפורסמים בבתי הכנסיות יש הגדרות שונות ליום ולילה: הנץ נחמה, משיראה, עלות השחר, שקיהה צאת הכובבים. ננסה לעשות קצת סדר בבלאגן של זמני היום והגדרת היום והלילה תוך לימוד מבריאתו של עולם, שם הכל התחיל.