Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 24, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מטות - מנהגים וקבלות טובות, מאת הרב ישי יסלזון

בהתרת נדרים בערב ראש השנה אנחנו מתירים הנהגות טובות שנהגנו בהם ג' פעמים. בשיעור ננסה, בעקבות פרשיית הנדרים בפרשתנו, להתחקות אחרי המקור של דין זה ולנסות ולהבין בדיוק אלו קבלות צריכות התרה ואלו לא. כמובן שהדברים כאן הם על דרך העיון והלימוד בלבד ולמעשה כל אדם יוועץ ברבותיו.