Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 23, 2019

נושא הלכתי בפרשת יתרו - עשיית דמות כלי המקדש, חמה ולבנה, מאת הרב ישי יסלזון

לאחר מעמד הר סיני נצטוו ישראל לא לעשות אלהי כסף ואלהי זהב פעם נוספת מלבד הציווי שבעשרת הדברות. בשיעור נלמד על המהות של הציווי הנוסף ועל ההשלכות ההלכתיות שלו לגווניו השונים.