Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2023

במיוחד ללומדי תנ"ך יומי!

סיכום לספר שופטים, מאת ד"ר יעל ציגלר

שיעור שהועבר בפני תלמידי הישיבה בטו במר חשוון תשפ"ד

דר' יעל ציגלר הגיעה היום לישיבה לתת שיעור לסיכום ספר שופטים. השיעור עסק במודל הישיבה בארץ לאור דמותו של אברהם אבינו. במרכז השיעור עמדו ההיבדלות וחוסר המוכנות להתפשר אל מול  התנהגותם של עמי כנען.