Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 27, 2022

רמב"ן על התורה 2 | נח | והנני משחיתם את הארץ מאת הרב מיכאל אדרעי

"והנני משחיתם את הארץ"- כיצד הרמב"ן מסביר את האתגר הלשוני בפסוק זה? כיצד מפרש הרמב"ן את הפער בפסוקים בין הבהמות הטהורות והטמאות המובאות לתיבה. לבסוף, מה מקור משפחת אברהם ונדודיו לפי הרמב"ן?