Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 26, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת קרח - חיוב מזוזה בבית כנסת, מאת הרב ישי יסלזון

קרח טוען שבית מלא ספרים פטור ממזוזה ואילו משה מחייבו. ננסה לעמוד על שורשי הפטור של בית הכנסת ממזוזה ולהבין למה בעל זאת צדק משה בתשובתו.