Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 21, 2018

משתה, מסים ומה שביניהם - מסע מתחילת המגילה לסופה, מפי הרב משה ליכטנשטיין. שיעור לקראת פורים תשע"ח בסדרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים. השיעור התקיים בקהילת רמת מודיעים, בד' באדר תשע"ח.