Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 6, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 23: העקידה: לא ציווי אלא בקשה, מפי הרב עזרא ביק

שיטת הר"ן שאין אברהם חייב לעקוד את בנו לפי הדין, אלא הוא בוחר לעשות כן מאהבה, כיון שהוא יודע שזה חפץ...


May 5, 2021

הלכות שביעית 28: סחורה בפירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

לקנות פירות שביעית, גם זה אסור?

השבוע נעסוק באיסור לסחור בפירות שביעית. נעמוד על תוקפו של האיסור, ננסה לאפיין את האיסור...


May 1, 2021

פרשה דיגיטלית 30: בהר-בחקתי: איפוס הארץ, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

איזה סוג של איפוס עובר על הארץ בשנת השמיטה?

בשיעור זה נתייחס לשני הקטבים לכאורה הקיימים...


Apr 28, 2021

הלכות שביעית 27: הוצאת פירות שביעית לחו"ל, מאת הרב ישי יסלזון

על ייצוא ואכילת תפוחים בטיסה לחו"ל 

בשיעור השבוע נדון באיסור הוצאת פירות שביעית לחוץ לארץ. נעמוד על טעמי האיסור ונבחן...


Apr 28, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 22: העקידה: עולם של טבע ועולם של נס, מפי הרב עזרא ביק

מה המשמעות לניסים בחיי היהודי? האם אנחנו שואפים לחוות ניסים?