Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 27, 2023

משך חכמה על הפרשה | ויצא, מאת הרב ברוך גיגי


Nov 16, 2023

משך חכמה על הפרשה | וירא: ידיעה ובחירה חלק שני, מאת הרב ברוך גיגי


Nov 14, 2023

חרבות ברזל | תפילה בעת צרה

מפי הרב יאיר קאהן


Nov 8, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 3 | יין הונגרי, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"האם היין ההונגרי הופך את החיים לטובים יותר?!"


Nov 7, 2023

משך חכמה על הפרשה | וירא: ידיעה ובחירה חלק ראשון, מאת הרב ברוך גיגי