Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 28, 2024

משך חכמה על הפרשה | בהר, מאת הרב ברוך גיגי

נצח ישראל


May 16, 2024

משך חכמה על הפרשה | אמור, מאת הרב ברוך גיגי

עבודת ה' כתיקון האדם והעולם


May 9, 2024

לבירורה של מידת הביטחון, מפי הרב מאיר ליכטנשטיין. שיעור שהועבר בבית כנסת אוהל יונה מנחם, בית שמש, ביום רביעי, אור לא' באייר תשפ"ד, לציון יארצייט התשיעי של מו"ר הרב אהרן...


Mar 14, 2024

משך חכמה על הפרשה | פקודי, מאת הרב ברוך גיגי

על המפגש בין השבת למשכן

לדף המקורות >>

 


Mar 10, 2024

משך חכמה על הפרשה | ויקהל | פקודי, מפי הרב ברוך גיגי

"אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים אמר לו שמא בצל אל היית וידעת אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים...