Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 21, 2020

עוד סדרה חדשה!
חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי, מפי הרב עזרא ביק

מה יש באופי של אברהם שהביא לבחירתו להקים את עם ה'?


Oct 21, 2020

סדרה חדשה!
צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה.

שיעור 1 - הקדמה א: שורשיו חייו וכתביו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, מפי הרב אורי יעקב בירן

מהיכן צמחה דמותו המופלאה של רבי קלונימוס...


Oct 20, 2020

סדרה חדשה בהלכות שביעית, מתכוננים כבר לתשפ"ב!

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ננסה לפרוש את הסוגיות הנוגעות להלכות שמיטה מן המקורות ולמעשה. בעקבות סדר הרמב"ם בהלכות שמיטה נקיף את הדינים...


Oct 17, 2020

פרשה דיגיטלית 2: נח - שפה אחת ודברים אחדים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

בשיעור זה נתעמק בפירושים שונים הנוגעים לשפה המשותפת של בני דור הפלגה ונשווה זאת לשפות התכנות...


Oct 16, 2020

על בריאת העולם ואמונה, מפי הרב יהודה עמיטל זצ"ל

אני לא מבין מכל פרשת בראשית שום מילה, לא תוהו, לא בוהו, אני מבין רק דבר אחד, כל מה שעשה, הקב"ה עשה.

מתוך שיחה לתלמידי שנה א' בני חול,...