Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 1, 2020

ההשפעות השונות של הרב קוק זצ"ל והרב סולובייצ'יק זצ"ל על הישיבה שלנו, מפי הרב יעקב מדן

ביום שלישי אור לט' בתמוז קיים ראש הישיבה, מפגש מקוון האחרון בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור...


Jun 24, 2020

מענייני מלחמת יום הכיפורים והשפעות המלחמה על גישתו של הרב עמיטל זצ"ל לציונות הדתית, מפי הרב יעקב מדן

ביום שלישי אור לא' בתמוז קיים ראש הישיבה, מפגש מקוון שלישי בסדרה של ארבעה...


Jun 18, 2020

ביום חמישי אור לכ"ז בסיון קיים ראש הישיבה, הרב יעקב מדן, מפגש מקוון שני בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור בוגרי הישיבה וידידיה בתפוצות.
המפגשים הינם בעברית (הועבר עם תרגום סימולטני...


Jun 18, 2020

ביום שלישי כ"ד בסיון קיים ראש הישיבה, הרב יעקב מדן, מפגש מקוון ראשון בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור בוגרי הישיבה וידידיה בתפוצות.
המפגשים הינם בעברית (הועבר עם תרגום סימולטני...


Mar 13, 2020

שיחה עקב מגפת הקורונה, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

הועבר בישיבה ב12 למרץ 2020

לצפייה בוידיאו