Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 15, 2020

נס חנוכה והשיח על יהדות בציבור הכללי, שיחה מפי מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל ממסיבת חנוכה תשנ"ג


Dec 6, 2020

הרב יעקב פישר משתף חוויותיו בעריכת ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל "קול יהודה"


Oct 16, 2020

על בריאת העולם ואמונה, מפי הרב יהודה עמיטל זצ"ל

אני לא מבין מכל פרשת בראשית שום מילה, לא תוהו, לא בוהו, אני מבין רק דבר אחד, כל מה שעשה, הקב"ה עשה.

מתוך שיחה לתלמידי שנה א' בני חול,...


Apr 26, 2020

שיחתו ליום העצמאות של מו"ר ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד - יום העצמאות ה-56 למדינת ישראל.


Jul 17, 2019

סיפורים של הרב עמיטל 1-4, לקראת מלאות 9 שנים לפטירתו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, נתבונן בכמה סיפורים שלו, מאת הרב משה טרגין

1 - החולצה הלבנה
2 - אש בניו יורק ובירושלים
3 - מסיונרים...