Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שלישי: מנהיגות רוחנית

מנחה: ד"ר חיותה דויטש ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, הרבנית ענבל מלמד, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי,...


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שני: תלמוד תורה לנשים - חצי יובל לבתי המדרש/מדרשות לנשים

מנחה: גב' יפעת ארליך, הרב ראובן טבול, הרבנית ד"ר אסתר פישר,...


May 22, 2019

יום העיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה, י"א באייר תשע"ט

פאנל: המרחב הדתי הציבורי

מנחה: הרב אמנון בזק, ד"ר תהילה אליצור, הרב עזרא ביק, הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

 


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

דברי פתיחה: ד"ר טובה ליכטנשטיין / 01:00 עד 13:00

הרצאת פתיחה: הרבנית טוני מיטלמן / 13:10 עד 41:36