Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 14, 2020

ממלכת כהנים וגוי קדוש

שיקולים ממלכתיים בפסיקה: עקרונות ומגמות - שיחה ודיון

ראשי הישיבה הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין, יחד עם הרב יעקב מדן

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה....


Dec 14, 2020

ממלכת כהנים וגוי קדוש

מדינה בת 70 פלוס מחפשת חזון.

יעדים תורניים, מפי הרב יובל שרלו, ראש  ישיבת אורות שאול, בוגר מחזור ח. יעדים חברתיים מפי הרב אביה רוזן, מנהל מדרשת השילוב נטור


Dec 14, 2020

בין פשוטו של מקרא ומדרש ההלכה, מפי הרב אמנון בזק והרב יעקב מדן

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה. מוסר. מדינת ישראל. לציון הגיעו לשיבה של מו"ר הרב יעקב מדן.

כ"ג בכסלו תשפ"א


Dec 14, 2020

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה. מוסר. מדינת ישראל. לציון הגיעו לשיבה של מו"ר הרב יעקב מדן.

דברי פתיחה של הרב ברוך גיגי והרב יעקב מדן


Dec 13, 2020

תורה ומוסר: עבדות כמקרה מבחן, מפי ד"ר אלי חדד

רבבה ימי העיון בחנוכה תשפ"א - תורה. מוסר. מדינת ישראל. לציון הגיעו לשיבה של מו"ר הרב יעקב מדן.

כ"ג בכסלו תשפ"א