Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 26, 2011

ירושלים בתנ"ך #09, מאת הרב יצחק לוי - המשך ענין זהותו של הר המוריה ומהותו, בחירת הקרבן ומקום ההקרבה