Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 30, 2014

ספר תהלים כספר #1 מבוא לפרשנות ההקשרית, מאת ד"ר בני גזונדהייט

לאחר סקירה קצרה בתוכן של חמשת הספרים, נעיין בחתימות הספרים, ונתייחס לניסוחים המשותפים ולהבדלים בנוסח החתימות. בכך ניתן להבחין בין שני חלקי ספר תהלים (א-פט; צ-קנ), אשר מציגים את תקופת מלכות בית דוד ואת שיבת ציון של עולי הגלות, אשר חוזרים לעיר בה דוד חנה ומחזירים את העטרה של מלכות בית דוד ליושנה. ראה גם סרטונים וקבצי פאורפוינט באתר

www.tefilah.org

מזמור א' – "אשרי האיש" כפתיחה לכל ספר תהלים