Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 25, 2017

שיעור מפי הרב יאיר קאהן לזכרו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל במלאת שבע שנים לפטירתו

עם דברי פתיחה מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

כ"ו בתמוז תשע"ז בהיכל הישיבה