Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 3, 2017

מקהלות בתנ"ך, קולות בקהלת, שיעור מפי הרב יואל בן נון לרגל השקת הספר הספר "אני קהלת - מקהלת קולות" מאת הרב יואל בן נון והרב יעקב מדן, יב בתשרי תשע"ח, בקהילת לכו נרננה, רעננה