Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2018

פרק ד (ד) - האיזון הנכון וחטאו של משה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נחתום את דיוננו בפרק הרביעי משמונה פרקים. נעסוק באיזון הנכון לגבי מודעות עצמית, וננסה להבין כיצד הסביר הרמב''ם...


Dec 31, 2018

על הרב פנחס קהתי, מפי בתו תמר רוזנברג. שיחה שהעבירה לבני חו"ל, י"ט בטבת תשע"ט


Dec 30, 2018

המשפחה היהודית 10, מאת הרב בנימין תבורי - פרו ורבו


Dec 26, 2018

נושא הלכתי בפרשת שמות - שייכות נשים במצוות מילה, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה שלנו, ציפורה עושה מעשה וכורתת את ערלת בנה. מה ניתן ללמוד מכך על מקומן של הנשים במצווה היקרה של ברית מילה?...


Dec 24, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 09, פרק ד (ג) - דין ולפנים משורת הדין במצוות התורה, מאת הרב ברוך וינטרוב

האם התורה מכוונת את האדם אל דרך האמצע או נוטה אל הקצוות? מתי מותר, מתי צריך ומתי אסור...