Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 28, 2020

פרשה דיגיטלית 8: וישלח - עדרי צאן ועיבוד שפה טבעית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם הבלשנות של יעקב אבינו עזרה לו בהכנות למפגש עם עשיו?

בשיעור זה נעסוק ברווחים שיעקב שם...


Nov 26, 2020

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 6: הפרדות אברהם מלוט, מפי הרב עזרא ביק

האם להתרחק מרשעים או להתאמץ לקרבם? מחלוקת חכמים מימות קדם עד זמננו 


Nov 25, 2020

6. הצורך והיכולת לרפא את הנפש - אות ד' חלק 1, מפי הרב אורי יעקב בירן

ההבדל בין רופא מומחה לרופא אויל - בעולם הנפש.

האדמו"ר מפיאסצ'נה מדגיש את החשיבות של תיקון הנפש. לא רק 'ניקוי' הלב...


Nov 24, 2020

הלכות שביעית 6: איסור נטיעה, מאת הרב ישי יסלזון

על נטיעה, זריעה ומה שבניהם.

השבוע נעסוק בענייני נטיעה בשמיטה. נעמוד על תוקף איסור נטיעה האם הוא מדאורייתא או מדרבנן, נעסוק בהגדרת...


Nov 21, 2020

פרשה דיגיטלית 7: ויצא - אבני זכרון, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

בכמה סיביות יעקב אבינו השתמש כשהלך לישון בחרן?

בשיעור זה נעיין באבנים שיעקב לוקח כשישן בחרן. לאחר מכן,...