Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2020

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 10: ברית בין הבתרים, מפי הרב עזרא ביק

באיזו זכות - בזכות הקרבנות. מה המשמעות של עבודת הקרבנות כיעוד מרכזי וקיומי בקשר בין עם ישראל וארץ ישראל.


Dec 30, 2020

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 11: צו וזרוז אות י' - שיהיה איש פרטי ונבדל לעצמו, מפי הרב אורי יעקב בירן

מה צריך להיות כדי שתהיה לך בחירה חופשית?

על מנת להסביר כיצד האדם...


Dec 29, 2020

הלכות שביעית 11: קשירת ענפים, כיסוי פירות, הזרקת חומרים משבחים, ניסויים וטיפול רפואי בעצים, מאת הרב ישי יסלזון

הוצאתי עציץ מהבית למפרסת, עברתי על איסור בשמיטה?

השבוע נמשיך...


Dec 26, 2020

פרשה דיגיטלית 12: ויחי - נפתלי מול דואר ישראל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם נפתלי העביר מידע דרך פרוטוקול UDP או דרך פרוטוקול TCP?

בשיעור זה נתייחס למספר שיטות בפרשנות...


Dec 24, 2020

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 9: ויוצא אותו החוצה, מפי הרב עזרא ביק

אין מזל לישראל - חוקי הטבע, גזירה וגורל, חופש וחירות