Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 15, 2021

פרשה דיגיטלית 33: נשא - קרבנות הנשיאים והתקפות התחמקות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם החזרתיות על תיאור קרבנות הנשיאים מונעת מכוונה עמוקה, כמו בהתקפות התחמקות?


May 15, 2021

פרשה דיגיטלית 32: שבועות - איש תהליכים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אלימלך איש נעמי היה בעל עדיפות תהליכית גבוהה?

בשיעור זה נעסוק בתיאורו של אלימלך...


May 13, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 24: העקידה: האם אהב אברהם אבינו את יצחק בזמן העקידה?, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' היא אקסקלוסיבית? מה הערך של העולם, של משפחה, של ההקשרים של חיינו,...


May 12, 2021

לקראת חג מתן תורתנו שיעור מפי הרב ברוך גיגי, שהועבר בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים בכ"ט באייר תשפ"א

השיעור לעילוי נשמת יצחק צבי בן הרב חיים ז"ל

מן המדע לאהבה.


May 12, 2021

הלכות שביעית 29: קניית פירות בשביעית למעשה, מאת הרב ישי יסלזון

רוצים לקנות פירות שביעית? בואו ללמוד איך לעשות את זה נכון!

בשיעור הקודם דיברנו על האיסור העקרוני של סחורה...