Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 12, 2021

פרשה דיגיטלית 53: האזינו - הסטוריה מקראית וממוחשבת, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ימות העולם ומשמעותם נמצאים על גבי מסך מחשב?

בשיעור זה נסקור מספר פרשנויות לביטוי...


Sep 12, 2021

פרשה דיגיטלית 52: יום הכיפורים - קלפי ואקראיות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם הכהן הטורף בקלפי עובר מבחן בסיסי לאקראיות?

בשיעור קצר זה נעלה מספר נושאים בהקשר של...


Sep 9, 2021

פרשה דיגיטלית 51: וילך - הנהגה מונחית הרשאות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם משה רבנו השתמש במערכת ההפעלה לינוקס?

בשיעור זה נסקור שתי גישות פרשניות ראשיות לביטוי...


Sep 2, 2021

פרשה דיגיטלית 50: ראש השנה - שברי שופרות וקוד, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם שברי שופרות דומים לשברי קוד?

בשיעור קצר זה נסקור את נושא המדביק שברי השופרות. לאחר מכן...


Aug 28, 2021

פרשה דיגיטלית 49: נצבים וילך - תולעת ושורש פורה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם שורש פורה ראש ולענה הוא בעצם תולעת ממוחשבת?

בשיעור זה נסקור מספר שיטות בהבנת הביטוי...