Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 27, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 10 מקץ וחנוכה - זמנים מקראיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מול איזה שרת זמן מסנכרנים את גילוח השיער של נזיר העולם?

בשיעור זה נלמד סוגיה...


Nov 25, 2021

וישב | פרשיות יוסף, מפי הרב יואל בן נון

בשיעורו סוקר הרב יואל בן נון את סיפורי יוסף - מתחילת פרשת וישב ועד ויחי


Nov 20, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 9 וישב - שיפועים מקראיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם יהודה חישב את דרכו לתמנה עם מורד הגרדיאנט או מעלה הגרדיאנט?

בשיעור זה נלמד...


Nov 18, 2021

וישלח | מעשה דינה, מפי הרב ברוך גיגי

במעשה שכם ודינה בפרק ל"ד מעורבות מספר דמויות. בשיעור נבחן אותן ואת התגובות השונות בכל שלב בסיפור וכיצד הדמויות השונות בפרשה מתקשרות אף...


Nov 17, 2021

ויצא | יעקב חבל נחלתו, מפי הרב עזרא ביק

מה הקשר בין תחילת הפרשה לסופה? איזו התגוששות עובר יעקב בזהותו ובקשרי משפחתו בשנות הגלות ומה טיבה של הברית בינו לבין עשו בסוף הפרשה?