Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 31, 2022

פרשת תזריע | חידת הצרעת הטהורה, מפי ד"ר נריה קליין

 


Mar 30, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 11: כוונה בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

איך מתפללים גם כשקשה להתכוון?

השבוע נקדיש את השיעור לדין הכוונה בתפילה. באיזה חלק מן התפילה צריך להתכוון? מה...


Mar 26, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 28 תזריע - נקודת יחוס תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

במה הטמעת מערכת הגנה דומה ללידת תינוק?

בשיעור זה נלמד סוגיה מהספרא אודות...


Mar 24, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 10: דברים הטורדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע נמשיך בעיסוק בהכנות לתפילה - והפעם החובה למנוע טרדות לפני התפילה. נעמוד על יסוד האיסור להתפלל...


Mar 24, 2022

פרשת שמיני | משמעותם וזמנם של ימי המילואים, מפי הרב ד"ר ספי מרקוס

משמעות המילה מילואים בתורה הינה 'חניכה' בניגוד ללשון המודרנית שמשמעה 'השלמה'. מתי חלו ימי המילואים? האם לפני או...