Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 27, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 13: תפילה נכח המקדש, מאת הרב ישי יסלזון

מה הסיבה שכולנו מתפללים לכיוון ירושלים? האם מטרת הכיוון הוא המקדש או השכינה?

כיצד יש לנהוג בתפילה בכותל...


Apr 24, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 32 קדושים - כלאיים ושרשרת אספקה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין איסור כלאיים לתקיפת שרשרת האספקה?

בשיעור זה נלמד סוגיה מהתלמוד הירושלמי...


Apr 19, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 31 אחרי מות - פרהסיא תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין צדוקי להתקפת רחרוח?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת חולין המתייחסת...


Apr 10, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 30 פסח - נדיפות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין תלמיד חכם לקישוריות אינטרנט?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת עבודה זרה אודות...


Apr 6, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 12: אין עמידה אלא תפילה, מאת הרב ישי יסלזון

אז, למה אי אפשר לשבת בנחת ולהתפלל?

השבוע נעסוק בעמידה שבתפילה. מה המקור לכך שתפילה צריכה להיות בעמידה?...