Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 27, 2022

הלכות מזוזה #10 - אופן קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

באיזה גובה לקבוע את המזוזה?

השבוע נמשיך במקום בו יש לקבוע את המזוזה, נדבר על גובהה של המזוזה ועל צורת הנחתה.  נסביר מדוע בחלק...


Jul 26, 2022

מחשבות על מורי ורבי הרב עמיטל זצ"ל לציון היארצייט ה-12, מאת הרב משה טרגין


Jul 24, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 46 מסעי - מטרדים תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

היכן הכינים נמצאות במחשב?

בשיעור זה נדון אודות ערבוביתא/כינים בתלמוד. לאחר...


Jul 21, 2022

הלכות מזוזה #9 - מקום קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

איך נדע באיזה צד לקבוע את המזוזה?

השבוע נתחיל את הדיון במקום בתוך הפתח בו יש לקבוע את המזוזה, נדון כיצד מגדירים את 'ימין' הפתח...


Jul 20, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 45 מטות - שבירת הכללים התלמודית והדיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין כבוד הוריו של אדם לבין הרשאות פתוחות לכל משתמש?

בשיעור זה נדון...