Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 30, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 52 שופטים - אימות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה ההבדל בין נביא וחכם, ומה הקשר בין הבדל זה לסרטיפיקט דיגיטלי?

בשיעור זה נלמד סוגיה...


Aug 24, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 51 ראה - יחיד וציבור בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין חבילות מעוותות לחולי שחין?

בשיעור זה נלמד על יכולתם של אנשים מסוגים...


Aug 19, 2022

הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון

מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה?

נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה....


Aug 14, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 50 עקב - ארכנות וקצרות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה בין תפילתו של משה לבין זיהוי אורך טקסט על ידי תוקף?

בשיעור זה נלמד על...


Aug 11, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 49 ואתחנן - חינם תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין תואר במחשבים לתרגום אונקלוס?

בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי...