Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 31, 2022

הלכות כשרות 2:  השחיטה, מאת הרב ישי יסלזון

מהחי לבשר, על השחיטה והלכותיה

השבוע נתחיל בסוגיות 'כשרות הבשר'. השחיטה היא השלב הראשון בהכשרת הבשר לאכילה. בשיעור זה נלמד היכן נצטווינו...


Oct 27, 2022

רמב"ן על התורה 2 | נח | והנני משחיתם את הארץ מאת הרב מיכאל אדרעי

"והנני משחיתם את הארץ"- כיצד הרמב"ן מסביר את האתגר הלשוני בפסוק זה? כיצד מפרש הרמב"ן את הפער בפסוקים בין...


Oct 24, 2022

הלכות כשרות 1:  שיעור פתיחה - מאכלות אסורות, מאת הרב ישי יסלזון

למה התורה נכנסת לנו לצלחת?

בשיעור הפתיחה נעסוק ביסודות איסורי אכילה שבתורה, מדוע התורה אוסרת עלינו מאכלות מסויימים...


Oct 20, 2022

רמב"ן על התורה 1 | בראשית | תחילת התורה מאת הרב מיכאל אדרעי

מדוע התורה אינה מתחילה ב"וידבר ה' אל משה לאמר"? מה ברא הקב"ה ב"שמיים והארץ", ולבסוף מה עומד בסדר הבריאה.


Oct 8, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 61 וזאת הברכה - עזות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין עזותם של ישראל למאוורר בתוך מחשב?

בשיעור קצר זה, השיעור האחרון של...