Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 29, 2022

רמב"ן על התורה 11 | ויגש, מאת הרב מיכאל אדרעי

נתחיל שלא כפי הסדר - מח' רמב"ן ורמב"ם על ירידת ה', כביכול, למצרים. מהי בעיית ההגשמה שבה הם חלקו. נעסוק גם בשנות הרעב ומכירת השדות ליוסף. מה...


Dec 28, 2022

הלכות כשרות 10: פתיחה להלכות תולעים, מאת הרב ישי יסלזון

כמה עבירות אפשר לעבור בעלה חסה אחד?

כפתיחה ללימוד הלכות תולעים נראה כמה החמירה התורה באיסור זה, ננסה להבין מדוע דווקא בנושא...


Dec 22, 2022

הלכות כשרות 9: הכשרת כבד, מאת הרב ישי יסלזון

הכשרת כבד מהמקורות ולמעשה

השבוע נסיים את דיני הכשרת הבשר בהתמקגות בחלק המצוי מהבשר שכולנו מכשירים בביתנו, הלא הוא הכבד. נלמד על מעמדו...


Dec 22, 2022

רמב"ן על התורה 10 | מקץ -  חנוכה, מאת הרב מיכאל אדרעי

על יוסף, מלכות בית דוד והחשמונאים


Dec 15, 2022

רמב"ן על התורה 9 | וישב | הרב מיכאל אדרעי

והוא נער את בני בלהה ובני זלפה- לפי רש"י יוסף היה חברם של בני בלהה ובני זלפה. הרמב"ן שואל מדוע בני השפחות לא הצילו אותו? כיצד מפרש הרמב"ן את...