Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 26, 2023

רמב"ן על התורה 15 | בא | הרב מיכאל אדרעי

משה | למה לפעמים ה' אומר למשה מה להגיד ולפעמים לא?

 


Jan 25, 2023

הלכות כשרות 13: דם בביצים, מאת הרב ישי יסלזון

על דם, חלבון חלמון ומה שבניהם.

פעמים רבות אנחנו מוצאים נקודות דם בתוך הביצים - מתי דם כזה אסור באכילה? מתי הוא אוסר את הביצה? והאם אפשר...


Jan 23, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 03 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

מה זה הדימוי של המרכבה?

 


Jan 19, 2023

רמב"ן על התורה 14 | וארא | שמותיו של ה', מאת הרב מיכאל אדרעי

מה משמעות שמותיו של ה' שמתגלים בתחילת הפרשה?


Jan 17, 2023

הלכות כשרות 12: תולעים ג' - תולעים, בריה ובדיקה, מאת הרב ישי יסלזון

באמת אסור לאכול עלים לא בדוקים?

אחרי שדנו בגודל של השרצים האסורים, נכנס לשאלות ההלכתיות בדיני שרצים - האם הם...