Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 4, 2023

"הרב סולובייצ'יק אמר לי פעם שהמרחק הרבה פעמים עוזר לנו. הוא לא התכוון לכך שיש יותר פרספקטיבה, אלא לכך שהמרחק עוזר להזדהות עם החכם. "מרחוק ה' נראה לי", להבדיל – גם לגבי חכמים. אם היינו מכירים את החכמים בתור שכנים, אם היינו מכירים אותם בתקופתנו – היינו אומרים שלא מסכימים עם האידאולוגיה שלהם, לא אוהב אותו בתור שכן, לא אוהב את הפוליטיקה שלו. מרחוק, אפשר להפוך אותם ליותר גנריים, וממילא יותר להזדהות עם תורתם. יש בזה הרבה מן האמת, וראויים הדברים למי שאמרם.
אך מצד שני, חז"ל מדברים בגמ' במגילה על מעלה ומדרגה של "הרואה חכמים". כלומר, אדם רואה את החכם, ומסתכל על הדמות, ולא רק על התורה עצמה. חשוב לתת גם תווי פנים ואישיות. לא שנראה את כל החכמים כאותו דבר, אלא כל אחד ואישיותו. הדבר טומן בחובו הרבה סכנות. המקצוע הזה של לדברר דמות חכמים, בעיקר מתקופת חז"ל, במקרה הטוב כולל הרבה ספקולציות ומעט עובדות, וצריך מאוד להיזהר מזה. אבל בכל זאת נעשה את זה על רבי עקיבא, כי יש לנו לגביו כמה עובדות די מוצקות, וביחס לחכמים אחרים בני אותה תקופה – החותם האישי שלו מצליח לצלוח את מחסום המרחק והדורות."
מוזמנים להאזין לראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, בשיחה מיוחדת לל"ג בעומר, על דמותו של ר' עקיבא.