Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 27, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת תולדות - הסתמכות על הקול בעניינים שונים, מאת הרב ישי יסלזון

יצחק אבינו בפרשה לא סומך על "הקול קול יעקב" ומבקש לקבל סימן ברור ע"י מישוש הידיים כדי לגלות מי ניצב מולו. האם יצחק נהג כדין או שמא הוא היה יכול לסמוך על הקול בלבד אך בחא להחמיר על עצמו. בשאלה זו ובמסתעף ממנה נדון בעזרת ה' השבוע.