Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 25, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מקץ - דין ערב, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה יעקב נענה לבקשתו של יהודה לקחת איתו את בנימין אחרי שהוא סרב לבקשתו של ראובן. ננסה לעיין מדוע תוך כדי התייחסות בהעמקה לדין ערב ולסוגיו השונים.