Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 27, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - ושמח את אשתו, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה על החתן לשמח את אשתו בשנה הראשונה לנישואים ואף פוטרת אותו מלצאת לצבא. בשיעור ננסה להבין עד כמה הלכה זו נוגעת לענייני הזוגיות שבין איש לאשתו ועד כמה היא הלכה בהלכות צבא.