Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 9, 2022

פרשת ויקרא | המשכן - בין שמות לויקרא, מפי הרב רמי ינאי

מהי המהפכה של ספר ויקרא ומי מוזמן להיכנס למשכן לאחר שמשה היה מנוע מלהיכנס פנימה? בהמשך נדון בתפקידיהם של הכהנים, ומה פשר תבנית אם, ואם ואם, ומה קורה בזבח השלמים?