Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 28, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ה), גלגול 12 חודש באשת יפת תואר ועבדים, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שימו לב: נלמד הלכה ז השבוע, הלכות ה-ו בפעם הבאה

מוצאי שבת פרשת וארא כח בטבת תש"ף (25.01.20) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים לרמב"ם.