Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 9, 2024

לבירורה של מידת הביטחון, מפי הרב מאיר ליכטנשטיין. שיעור שהועבר בבית כנסת אוהל יונה מנחם, בית שמש, ביום רביעי, אור לא' באייר תשפ"ד, לציון יארצייט התשיעי של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

בשנת תשל"ד, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אבא ז"ל העביר שיחה למפקחים במשרד החינוך בנושא: 'לבירורה של מידת הביטחון: לקחים חינוכיים'. בחרנו השנה, היארצייט תשיעי בשנת תשפ"ד, שנה של מלחמה, ללמוד את המאמר 'ולשוחח איתו'. להתרפק בקריאה על דמותו המאירה של אבא ז"ל יחד עם בחינה של מידת הביטחון ומחשבות על השאלות שעולות אצלנו בעקבות המלחמה בה אנחנו נתונים.