Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 2, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - קביעות לתרומות ומעשרות, מאת הרב ישי יסלזון

שישה דברים קובעים למעשרות ומחייבים להפריש מן הפרות לפני שאוכלים אותם. נדון בשיעור בעיקר ב'בית' הקבוע למעשר שמקורו בפרשה שלנו, ונשתדל לדייק את הדברים להשלכות המעשיות של נושא מרתק זה.