Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 20, 2021

פרשה דיגיטלית 20: תצוה - חושן וAI, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חושן מכפר על קלקול הדין ע"י AI?

בשיעור זה נעסוק ב'משפטיות' של חושן המשפט. לאחר מכן, נכיר את נושא השופטים הדיגיטליים. נחבר את שני התחומים דרך השיטות המקשרות את קלקול/הטיית המשפט.