Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 22, 2021

וירא | פרשת אברהם והמלאכים, מפי הרב אמנון בזק

מדוע שליחות המלאכים כוללת שני תפקידים שונים - הבשורה על לידת יצחק והשחתת סדום? מה הייתה התועלת בדיון שבין ה' לאברהם על הצדיקים, אם ממילא בסופו של דבר לא היו עשרה צדיקים בעיר?

השיעור מוקדש לזכרו של עו"ד משה בזק - אביו של הרב בזק, לרגל יום השנה השני לפטירתו.