Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 26, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת תצווה - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב

החיזוק של ה' למשה
הירושה של משה רבינו
התורה, האור של חיינו


Feb 19, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת תרומה - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב

ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה
המשמעות של כלי המקדש בימינו
ארון הברית,...


Feb 12, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת משפטים - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב

האם צריך לשתות יין בקידוש?
האם נדב ואביהוא היו צריכים להיענש במעמד הר...


Feb 5, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת יתרו - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב


Jan 29, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת בשלח - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב