Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 9, 2023

הלכות כשרות 18: הרחקות בשר וחלב חלק ב, המתנה בין בשר לחלב, מאת הרב ישי יסלזון

אז, כמה צריך לחכות?

כולנו מכירים את ההלכה להמתין בין בשר לחלב. בישעורנו ננסה להבין מה מקורות הדין...


Mar 2, 2023

הלכות כשרות 17: הרחקות בשר וחלב חלק א, מאת הרב ישי יסלזון

מלחיה בשרית וחלבית, באמת נצרך?

באיסור בשר וחלב מצאנו כמה וכמה הרחקות מרחיקות לכת שמטרתן למנוע ערבוב בין בשר וחלב. בשיעור...


Feb 19, 2023

הלכות כשרות 16: תחליפי בשר וחלב, מאת הרב ישי יסלזון

הייתכן בשר לא בשרי?

במציאות ימינו נפוצים מאוד תחליפים לחלב ולבשר - סויה, טופו ועוד. האם יש חשש לאוכלם עם המין השני? ומה יהיה דינו...


Feb 6, 2023

הלכות כשרות 15: איסור בישול בשר וחלב, מאת הרב ישי יסלזון

האם מותר לבשל בשר וחלב בניסוי כימי?

השבוע נתחיל בלימוד הלכות בשר בחלב. ניגע במקור איסור האכילה וההנאה ובשאלה מה היחס בינם...


Feb 2, 2023

הלכות כשרות 14: חותמות הכשרות ובשר שנתעלם מן העין, מאת הרב ישי יסלזון

איך אפשר לסמוך על חותמת כשרות בסופר?

השבוע נלמד מדוע אנחנו יכולים לםמוך על חותמת כשרות שנמצאת בסופר. נעיין...