Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 25, 2023

הלכות כשרות 13: דם בביצים, מאת הרב ישי יסלזון

על דם, חלבון חלמון ומה שבניהם.

פעמים רבות אנחנו מוצאים נקודות דם בתוך הביצים - מתי דם כזה אסור באכילה? מתי הוא אוסר את הביצה? והאם אפשר...


Jan 17, 2023

הלכות כשרות 12: תולעים ג' - תולעים, בריה ובדיקה, מאת הרב ישי יסלזון

באמת אסור לאכול עלים לא בדוקים?

אחרי שדנו בגודל של השרצים האסורים, נכנס לשאלות ההלכתיות בדיני שרצים - האם הם...


Jan 11, 2023

הלכות כשרות 11: תולעים ב' - גודל השרץ האסור, מאת הרב ישי יסלזון

כמה קטן השרץ?

בשיעור נדון בגודל השרץ האסור, נלמד מתי נקודות שחורות בעייתיות ומתי אין צורך להקפיד עליהם.


Dec 28, 2022

הלכות כשרות 10: פתיחה להלכות תולעים, מאת הרב ישי יסלזון

כמה עבירות אפשר לעבור בעלה חסה אחד?

כפתיחה ללימוד הלכות תולעים נראה כמה החמירה התורה באיסור זה, ננסה להבין מדוע דווקא בנושא...


Dec 22, 2022

הלכות כשרות 9: הכשרת כבד, מאת הרב ישי יסלזון

הכשרת כבד מהמקורות ולמעשה

השבוע נסיים את דיני הכשרת הבשר בהתמקגות בחלק המצוי מהבשר שכולנו מכשירים בביתנו, הלא הוא הכבד. נלמד על מעמדו...